Türkmenistandaky maglumatlary aýyryň

Luminar 4

Barlanyldy

Desktop$67/mo

Canva

Barlanyldy

Desktop, Mobile, FreeFREE

Pixlr

Barlanyldy

Free, Free trial, OnlineFREE

Fotor

Barlanyldy

Free trial, Online, DesktopFREE

PicMonkey

Barlanyldy

Free trial, Online, Mobile$7.99/mo

Snappa

Barlanyldy

Free, OnlineFREE

Ashampoo

Barlanyldy

Desktop$29,99/mo

CyberLink

Barlanyldy

Free, DesktopFREE

inPixio

Barlanyldy

Desktop$60

WidsMob

Barlanyldy

Desktop, Free trialFREE

Adobe Photoshop

Barlanyldy

Desktop, Mobile$9.99/mo

Suratlardaky fonuny aýyrmak

Adamlar elmydama menden surat faýllaryndan fonuny 'JPEG' ýa-da 'PNG' öwürmezden nädip aýyrmalydygyny soraýarlar. Asyl suraty diňe kesmek we ulaltmak arkaly dikeldip bolarmy? Kesilen şekiliň hilini üýtgetmän ölçegini üýtgedip bolmazmy? Asyl reňkini saklap bilermi?

Jogap 'hawa'. Suratlardan fonuny aňsatlaşdyrýan web esasly hyzmatlara ýükläp aňsatlyk bilen aýryp bilersiňiz. Ulanmak üçin iň oňat format JPG, sebäbi asyl suratyň hili ýaly gysyş hödürleýär. Faýlyň iň uly ululygy: adatça 10 MB. Nol basmak we mugt göçürip almak bilen suratlardan fonuny aňsatlyk bilen aýyryň.

Mugt göçürip almak - bu gaty ýönekeý tehnika, tehniki jedellerden azat, ýöne gaty täsirli. Fonda suratdan aýyrmak üçin ulanylýar. Dogry sazlamalar bilen, surat düzülmänkä boş ýer bolan 'ak ýer' döredip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, fon aýyrmazdan, suratyň fonuny islän reňkiňize aňsatlyk bilen üýtgedip bilersiňiz.

'Sag tarapdaky burç' opsiýasy - bu opsiýa, asyl giňligi ekranyň giňligi bilen deň bolar ýaly asyl suraty uzatmaga mümkinçilik berýär. Iň kiçi suratdan başlap, islendik suratda edip bilersiňiz. Hasam uzaltmak üçin 'çepden doldurmak' opsiýasyny ulanyp bilersiňiz. Käbir hünärmenleriň ak fonuny gara reňk bilen doldurmagy maslahat berýän bir hilesi, Photoshop-yň has çalt görnüşini ulanmakdyr. Oňa köplenç 'tegelek raster' diýilýär.

Uploadüklemek üçin JPEG-leri ulanyň - JPEG-ler üçin köp programma üpjünçiligi bar. Şolardan biri Boýag çelegi. Gurallar menýusyndan diňe “ekin” görnüşini saýlap bilersiňiz we fonlary aýyrmak isleýän şekiliňizi saýlap bilersiňiz. Ondan soň, 'suratyň ýerleşýän ýerini' basyň we JPEG faýly ýükläň. Has uly monitorlarda ulanmak isleseňiz, göçürip almagyň göwrümini kesgitlemeli.

Boýag çelegi ulanyp, öňdäki ýeri ýok suratlardan fon aýryp bilersiňiz. Öň tarapdan fona ýa-da tersine maska ​​döretmeli. Ilki bilen maskanyň ölçegini sazlamaly. Eger kesgitlenmedik bolsa, Photoshop-da üýtgetmek opsiýasyny ulanyň. Maska etmek isleýän görnüşiňizi saýlap we “Transform” -a basyp bilersiňiz.

Qualityokary hilli boýaglary pozmak üçin Fotor-dan peýdalanyň - Internetde köp suratlar Illustrator ýa-da Photoshop ýaly ýokary hilli Boýaglar bilen gelýär. Öňünden aýdyň bolmadyk suratlardan fon aýyrmak üçin, Photoshop-da Çotga guraly, pozýan gural we pozmak guraly ýaly ýokary hilli Boýag gurallaryny ulanyň. “Çyzmak” palitrasyndan “olor” düwmesine basanyňyzda, opsiýalardan “ak” saýlaň we “gönüburçluk” nyşanyna basyň. Indi basan suratyňyzyň araçägini pozmak üçin “Eraser” guralyny ulanyp bilersiňiz. Deşik ak reňkli täsir etmek üçin reňk bilen doldurmak üçin Boýag çelekini ulanyp bilersiňiz. Netijede, suratyňyzyň fonunda tegelek täsir döretmek üçin Çotga guralyny ulanyp bilersiňiz.

Photoshop ulanyp, reňkleriň eýýäm garylan suratlaryndan fonlary aňsatlyk bilen aýryp bilersiňiz. Mysal üçin, suratyňyz arka tarapda ulanylýan gyzyl süzgüç bilen alnan bolsa, öňdäki reňkleri aýyrmaly. Suratda iki dürli reňk ulanylan suratlardan fon aýrylanda şol bir usul ulanylýar. Photoshopped atly programma bar, bu meseläni awtomatiki düzeder. Aç-açanlyk effektine ýetmek üçin reňkleri nädip garyşdyrmalydygyny görkezer.

© Copyright 2021 tmbestphotoeditors.online - All Rights Reserved