Türkmenistanda surat redaktory

Luminar 4

Barlanyldy

Desktop$67/mo

Canva

Barlanyldy

Desktop, Mobile, FreeFREE

Pixlr

Barlanyldy

Free, Free trial, OnlineFREE

Fotor

Barlanyldy

Free trial, Online, DesktopFREE

PicMonkey

Barlanyldy

Free trial, Online, Mobile$7.99/mo

Snappa

Barlanyldy

Free, OnlineFREE

Ashampoo

Barlanyldy

Desktop$29,99/mo

CyberLink

Barlanyldy

Free, DesktopFREE

inPixio

Barlanyldy

Desktop$60

WidsMob

Barlanyldy

Desktop, Free trialFREE

Adobe Photoshop

Barlanyldy

Desktop, Mobile$9.99/mo

Iň meşhur surat redaktory - BeFunky aýratynlyklary

Onlaýn Adobe surat redaktirleme programmalary ulanyjylara içgin redaktirleme aýratynlyklary we dürli gurallar bilen üpjün edýär. Iň meşhurlaryndan biri, täsirli, ýönekeý surat redaktory bolan mugt programma üpjünçiligi Adobe Spark. Suratlary üýtgediň, süýşüriň, ulaldyň we redaktirläň. Diňe iki kran bilen doýgunlygy, kontrasty, ýagtylygy ýa-da kontrasty sazlaň.

“Adobe Spark” köp ykjam enjamlara öňünden ýüklenýär ýa-da internet arkaly göçürip alyp bolýar. Öň ýüklenen wersiýanyň çäkli mümkinçilikleri bar; şeýle-de bolsa, “Adobe Spark Pro” -ny satyn almak ýa-da mugt plagini göçürip almak arkaly işlemegi ýokarlandyrmak gaty ýönekeý. Şeýle hem reňk, ýagtylyk we kontrast dikeltmek üçin surat süzgüçlerini öz içine alýar. Gyzyl gözüň, egrilen surat gyralaryny, sesleri, bulaşyklygy ýa-da tekst goşmak bilen suratlary ösdüriň. Bu mugt surat effektleri goşmaçasy ýiti şekilleri döredýär, fonda şekilleriň hilini ýokarlandyrýar, gyzyl gözleri aýyrýar we yşyklandyryşy sazlap bilýär.

PhotoShop 3 aýratynlyklaryň uzyn sanawy bolan mugt onlaýn surat redaktory. Bu güýçli programma ulanyjylara suratlary täzeden gözlemäge, tekst goşmaga, suratlary birleşdirmäge, reňkini üýtgetmäge we fon we reňkleri sazlamaga mümkinçilik berýär. Mugt hasap bilen, çäksiz sanly taslamany döredip, olary gaty diskiňize ýazdyryp bilersiňiz. Teksti redaktirläp we programma üpjünçiliginiň içinde suratlary birleşdirip bilersiňiz. Programmanyň giňişleýin kitaphanasy bar we kolla create döretmek üçin ösen wariantlary hödürleýär.

Anotherene bir meşhur mugt onlaýn surat redaktory Paintbox. Bu mugt programma üpjünçiligi ulanyjylara suratlary täzeden gözlemäge, tekst goşmaga, obýektleri dolandyrmaga we ýagtylyk we kölege bilen oýnamaga mümkinçilik berýär. Programma uzyn we gysga redaktirleme meselelerine mümkinçilik berýär we birnäçe ýüz reňk dolandyryşyny öz içine alýar. Kompýuterleriň köpüsi bilen gabat gelýär we islendik kompýuterde aňsatlyk bilen gurnalyp bilner.

“Paintbox” -yň bir kemçiligi, beýleki onlaýn surat redaktorlary ýaly ösen aýratynlyklaryň ýoklugydyr. Berlen gurallaryň käbiri gaty peýdaly däl we professional grafika sungat işgärleri üçin has amatlydyr. Paintbox diňe belli bir formatlara eksport etmek bilen çäklenýär. Dikeltmek ukyby ýok. Iň oňat onlaýn surat redaktorlaryndan biri CorelDraw. “CorelDraw” çyzuw gurallarynyň köp görnüşine eýe bolsa we effektleriň we gurallaryň giň kitaphanasyny öz içine alsa-da, beýleki programmalarda tapylan käbir möhüm aýratynlyklar ýok.

“CorelDraw” -yň iň göze görnüp duran kemçiligi, her hili yzyna gaýtarmak funksiýasynyň ýoklugydyr. CorelDraw-da bir hereketi yzyna gaýtarjak bolanyňyzda käbir redaktirleme aýratynlyklary işlemeýär. Bu programma üpjünçiligi içerki surat redaktoryny öz içine almaýar, ýöne bu aýratynlyga daşarky programmalaryň kömegi bilen girip bolýar. Surat dükany re modeimi bu redaktor bilen baglanyşykly däl, ýöne satyn alyp we paketiňize goşup boljak başga bir aýratynlykdyr.

“CorelDraw” -yň iň uly aýratynlygy, platforma gabat gelmegi. Açyk çeşme programmasy bolany üçin, köp dürli programma üpjünçiligi bilen bilelikde ulanylyp bilner. Adobe neşir önümleriniň güýçli bäsdeşi we köplenç beýleki kompaniýalar bilen şertnama esasynda işleýän hünärmenler tarapyndan ulanylýar. “CorelDraw” -da göçürip almak üçin köp sanly grafiki paket bar. Freebies-den başlap, ýüzlerçe ajaýyp surat redaktirleme gurallaryny öz içine alýan premium paketlere çenli hemme zady öz içine alýar.

Bular “CorelDraw” -da bar bolan köp sanly redaktirleme aýratynlyklarynyň diňe käbirleri we täze başlanlar üçin surat redaktirlemesi barada has köp zat öwrenmek üçin ajaýyp saýlawdyr. Has giňişleýin maglumat üçin CorelDraw web sahypasyna göz aýlaň. Şeýle hem, “Adobe” -iň internet sahypasyna girip, “CorelDraw” -y ulanmagyň dürli peýdalary barada has köp maglumat alyp bilersiňiz.

“Wix” studiýasy barada iň gowy zatlaryň biri, mugt göçürip alyp bolýar. “Wix” redaktoryny göçürip alanyňyzdan soň, kompýutere girip boljak islendik ýerde ulanyp bilersiňiz. Windows operasiýa ulgamy, Macintosh, Linux, Novell we beýleki köp sanly operasiýa ulgamy bilen gaty gowy işleýär. Şeýle hem, webdäki dürli saýtlarda mugt göçürip alyp bolýar, bu bolsa tapmagy we gurmagy aňsatlaşdyrýar. Meşhurlygy sebäpli, surat studiýasy redaktirleme programmasy hökmünde giňden ulanylýar, bu bolsa kompýuterler we internet bilen işlemek barada has giňişleýin öwrenmek isleseňiz başlamagyň gowy ýerdigini aňladýar.

Professional surat redaktirlemegi bilen gyzyklanýan her bir adam üçin piksel redaktory tarapyndan berlen aýratynlyklaryň uzyn sanawy gaty peýdaly bolar. Bu, dürli görnüşli kameralar bilen işlemek üçin döredilen we sanly we adaty formatlarda ulanylyp bilinjek surat redaktirleme programmasydyr. Şeýle hem, gurallaryň giň kitaphanasy bilen üpjün edilýär, bu bolsa köplenç zerur zatlary tapmagyň we ulanmagyň aňsatdygyny aňladýar. “Wix” studiýasynyň iň oňat onlaýn programmalaryň biri bolmagynyň başga bir sebäbi, ýokary hilli suratlar bilen işleýändigi we hünär netijelerini bermegi.

Köp aýratynlygy bolan professional surat redaktirleme programma üpjünçiligini gözleýän bolsaňyz, Befunky siziň üçin dogry saýlaw bolup bilmez. Şeýle-de bolsa, ulanmak üçin ýönekeý we dik öwreniş egrisini talap etmeýän redaktor gözleýän bolsaňyz, Befunky gözleýän zadyňyz bolup biler. Befunky bazardaky iň meşhur programma bolmasa-da, islendik kamera görnüşi bilen ulanyp boljak ýönekeý redaktirleme programma üpjünçiligini gözleýänler üçin peýdaly bolup biler. Befunki bilen okuwyňyzy dowam etdireniňizde, beýleki programmalar bilen suratlary redaktirlemegi öwrenip bilseňizem, dik öwreniş egri käbirleriniň pikir edişi ýaly kyn däl.

© Copyright 2021 tmbestphotoeditors.online - All Rights Reserved