Türkmenistanda onlaýn fotoshop

Luminar 4

Barlanyldy

Desktop$67/mo

Canva

Barlanyldy

Desktop, Mobile, FreeFREE

Pixlr

Barlanyldy

Free, Free trial, OnlineFREE

Fotor

Barlanyldy

Free trial, Online, DesktopFREE

PicMonkey

Barlanyldy

Free trial, Online, Mobile$7.99/mo

Snappa

Barlanyldy

Free, OnlineFREE

Ashampoo

Barlanyldy

Desktop$29,99/mo

CyberLink

Barlanyldy

Free, DesktopFREE

inPixio

Barlanyldy

Desktop$60

WidsMob

Barlanyldy

Desktop, Free trialFREE

Adobe Photoshop

Barlanyldy

Desktop, Mobile$9.99/mo

Onlaýn Photoshop ulanmazdan ozal bilmeli zatlaryňyz

Häzirki wagtda köp adam kän pul tölemezden Photoshop-y onlaýn öwrenmäge synanyşýar. Munuň sebäbi, hünärmenleriň hiç hili pul harçlamazdan edil şol bir zady edip biljekdigine ynanýarlar. Grafiki dizaýn derejesi bolan biri bilen deň netije alyp biljekdigine ynanýarlar. Situationagdaýyň hakykaty, Photoshop-y öwrenmek üçin hem wagt, hem pul gerek. Başlamaga kömek edip biljek ajaýyp Photoshop maslahatlary bar.

Maslahat: Bu mugt onlaýn guraly ulanmak aňsat, şonuň üçin Photoshop bilen deňeşdirip bolmaz. Şeýlelik bilen, bu mugt guraly ösen grafika işi üçin ulanyp bilersiňizmi? Hawa, elbetde edip bilersiňiz, ýöne başga hiç zat ýok. Bu surat programmasy däl. Çylşyrymly grafikany döretmeli bolsaňyz, professional grafiki dizaýn programma üpjünçiligi bukjasyna maýa goýmaly bolarsyňyz. Bu seniň geçmeli zadyň däl.

Maslahat: Mugt Photoshop onlaýn surat redaktory, adaty surat redaktory. Bu, tegelek robin, gapdal, kwadrat ýa-da köpburçly redaktirlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem effektler döredip, suratlary birleşdirip we suratlaryňyza tekst goşup bilersiňiz. Mugt surat redaktorynda tapyp bolmajak ajaýyp aýratynlyk, retouch guraldyr. Şeýle-de bolsa, bu peýdaly aýratynlygy öz içine alýan kämil grafika paketleri bar.

Maslahat: Bu bazardaky web esasly surat redaktirleme gurallarynyň biridir. Çäklendirilmedik effektleri öwrenip, olary öz suratlaryňyza hakyky wagtda ulanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, öz möhüriňyzy döredip, zatlary deňleşdirip we Photoshop bilen 3D obýektleri ulanyp bilersiňiz. Hatda suratlaryňyza tekst goşup bilersiňiz. Bu önümi ulanmakdan lezzet alýan bolsaňyz, hödürleýän dürli aýratynlyklaryny öwreniň.

Maslahat: Mugt Photoshop onlaýn programma üpjünçiligi gaty gowy bolsa-da, mugt wersiýanyň hakykatdanam isleýşiňiz ýaly sazlamak mümkinçiliginiň ýokdugyna göz ýetirdim. Dizaýnerleriň köpüsi, mugt surat redaktirleme guralyny akylly zatlar we gatlaklar ýaly beýleki funksiýalar bilen sazlamak üçin esas hökmünde ulanmagy halaýarlar. Şeýle-de bolsa, akylly obýektleriň aýratynlygy diňe premium wersiýasynda bar.

Maslahat: Mugt Photoshop onlaýn hödürlemeýän öňdebaryjy funksiýany hödürleýän başga-da köp gowy grafiki dizaýn paketleri bar. Şeýle-de bolsa, reňk, tekstura we reňk ýaly elementlere doly ynamyňyz ýok bolsa, premium surat redaktirleme programma üpjünçiligi bilen gideniňiz has gowudyr. Mundan başga-da, ösen redaktirleme aýratynlyklaryny ulanmagy isläp bilersiňiz, ýöne isleýän zadyňyza doly göz ýetirýänçäňiz pul sowmak islemeýärsiňiz. Pul harçlamazdan ozal dürli zatlary synap görmek gowy. Hiç wagt bilmeýärsiňiz, köp pul talap etmeýän surat redaktirleme programmasyny halap bilersiňiz!

Maslahat: Bu redaktirleme programmasynda pul tygşytlamagyň dürli usullaryny öwreniň. Pul tygşytlamagyň köp usuly bar; önüm satyn almak bilen birlikde. Şeýle-de bolsa, internete girip bilýän bolsaňyz, suratlary onlaýn ýagdaýda täzeden gözlemek üçin tapyp boljak ähli mugt usullary öwreniň. Şeýle hem, dürli habar býulletenlerine ýazylyp bilersiňiz, olar elýeterli bolanda size täze önümleri ibererler.

Maslahat: Photoshop onlaýn ulanyjylarynyň hemmesi mugt grafiki dizaýnerleriň bu güýçli guraly ulanmagynyň dürli usullaryny öwrenmeli. Esasy bir kemçilik bar bolsa-da, elbetde, üstünde durmaly zadyňyz däl. Onlyeke-täk kemçilik, mugt surat redaktirleme programma üpjünçiliginiň köpüsiniň dürli görnüşli gurallary hödürlemezligi. Şeýle-de bolsa, bu güýçli gurallary hödürleýän tölegli wersiýalara-da degişlidir. Netijede, ähli mümkinçilikleri öwrenip, zerurlyklaryňyza laýyk birini saýlamaly.

© Copyright 2021 tmbestphotoeditors.online - All Rights Reserved