Türkmenistanda surat redaktory

Luminar 4

Barlanyldy

Desktop$67/mo

Canva

Barlanyldy

Desktop, Mobile, FreeFREE

Pixlr

Barlanyldy

Free, Free trial, OnlineFREE

Fotor

Barlanyldy

Free trial, Online, DesktopFREE

PicMonkey

Barlanyldy

Free trial, Online, Mobile$7.99/mo

Snappa

Barlanyldy

Free, OnlineFREE

Ashampoo

Barlanyldy

Desktop$29,99/mo

CyberLink

Barlanyldy

Free, DesktopFREE

inPixio

Barlanyldy

Desktop$60

WidsMob

Barlanyldy

Desktop, Free trialFREE

Adobe Photoshop

Barlanyldy

Desktop, Mobile$9.99/mo

Photoshop iş tertibi we onlaýn programma üpjünçiligi

Suraty redaktirlemek, adaty film esasly suratlar sanly suratlar ýa-da illýustrasiýalar bolsun, sanly suratlary üýtgetmegiň usullaryny öz içine alýar. Bu seslerden has çylşyrymly. Aslynda Adobe Photoshop (mugt programma) dünýäde iň köp ulanylýan şekil redaktirleme programmalarynyň biridir. Şeýlelik bilen, Photoshop bilen suratlary redaktirlemek üçin iň oňat gurallar we platformalar haýsylar? Jogap geň galdyryjy ... hiç zat.

Şonuň üçin soraýarsyňyz: Photoshop suratymy redaktirlemäge nädip kömek edip biler? Jogap ýönekeý: Islendik surat redaktoryny çalt we aňsat etmek üçin Photoshop ulanyp bilersiňiz. Kompýuteriňizde ýerine ýetirip boljak Photoshop hereketleriniň esasy görnüşleri şekiliň ululygyny sazlamak, suratlara tekst goşmak, suratlara süzgüç ulanmak, kesmek we ölçegini üýtgetmekdir. Bu zatlaryň hemmesini syçanjyga birnäçe gezek basmak arkaly edip bolýar. Ine käbir mysallar:

Kesmek we ölçegi şekil redaktorlary tarapyndan ýerine ýetirilýän esasy işleriň ikisidir. Ine, olaryň her biri üçin iň oňat usul: esasy makala, ikisini hem öz içine alýar. Simpleönekeý zatlary ýönekeýleşdirmek üçin tagtada şol bir strategiýany ulanarys: hasyly ulanmak we soňra ölçegini üýtgetmek iň gowy netijeleri berer. Ekin ekmek we ölçegini biri-biri bilen deňeşdireris, şonuň üçin olary nädip etmelidigi barada anyk düşünje alarsyňyz.

Photoshop-yň esasy hereketleriniň arasynda iň ýönekeý hereket, kesmekden başlalyň. Täze şekil döretmek üçin diňe “ekinler” buýrugyny saýlaň. Redaktirleme gurallar paneliniň üstünde bir panel peýda bolar. Bu paneliň içinde ekin döredip, netijäni jpeg görnüşinde ýatda saklap ýa-da alnan suratyň ululygyny we giňligini kesgitläp bilersiňiz. Öňünden formatda başga-da köp redaktirleme buýruklary bar.

Paint Shop Pro-da tapylan gural ýaly teksti güýçlendirmek gurallary redaktorlaryň arasynda giňden ýaýran başga bir aýratynlykdyr. Islenilmeýän setirleri aýyrýan ýa-da saýlanan surata käbir tekst ýa-da surat goşýan tekst aýyrmalaryny görüp bilersiňiz. Köp redaktorlar gatlaklary üpjün edýärler, bu bolsa suratlary üýtgetmäge we öňki wersiýalara täsir etmezden tekst goşmaga ýa-da aýyrmaga mümkinçilik berýär. Bu başga bir peýdaly aýratynlyk. Hatda gatlaklarda üýtgeşmeleri hem ulanyp bilersiňiz ... başga bir aýratynlyk!

Käbir surat redaktorlary suraty kämilleşdirmek we obýektiw düzediş ýaly aýratynlyklary hödürleýärler. Wersiýa baglylykda bu funksiýalar aýratyn funksiýalar ýa-da bir giňeltmäniň bölegi hökmünde elýeterli bolup biler. Öňdebaryjy obýektiw düzediş fokus uzynlygyny, bulaşyklygy ýa-da reňk temperaturasyny sazlamaga mümkinçilik berýär. Surat redaktorlarynyň köpüsinde, saýlamanyňyzyň üstüni döredýän gural ýaly içerki şekillendiriş gurallary bar.

Umuman, bir surata ünsi çekmek üçin, mümkin boldugyça özüne çekiji bolmaly. Şonuň üçin professional grafiki dizaýnerler Photoshop ulanýarlar. Bu diňe bir surat redaktory däl; web dizaýneriniň arzuwy. Sanly şekil faýllaryňyzy döretmek we dolandyrmak üçin ulanyp bilersiňiz.

Adobe Photoshop-da başga-da köp aýratynlyk bar. Simpleönekeý suratlary redaktirlemekden we üýtgetmekden başlap, suratlary redaktirlemek we garyşdyrmak ýaly zatlary edip bilersiňiz. Iň oňat netijeleri almak üçin gurallary özleşdirmegi öwreniň. Soň bolsa, diňe biri-biriňiziň üstünde gatlak ediň we arzuw edýän çylşyrymly kompozisiýaňyz bilen gutarsyňyz!

Gowy surat redaktorynda gözlemeli zatlaryň biri hem iş akymynyň giňişleýin toplumydyr. Iş prosesi programmalary, Photoshop-daky ähli işleriňizi tertipleşdirmäge kömek edýär we redaktirlemegi has çalt we ýumşak edýär. Gowy iş prosesi bilen bir zady üýtgedip bilersiňiz, soň başga zady üýtgedip bilersiňiz we ş.m. Meşhur Photoshop iş akymlarynyň käbiri Boýag dükany, Saýlamak, Smartbrush we Kompozit tabşyrygy. Beýleki meşhur iş akymlaryny beýleki Photoshop iş akymlaryny gözden geçiriş sahypalarynda tapyp bilersiňiz.

Photoshop-y web sahypasy hökmünde ulanmak isleseňiz, peýdalanyp boljak käbir erkinlikler bar. Torda göçürip almak üçin mugt onlaýn sapaklar, görkezişler we maslahatlar bar. “Dreamweaver”, “Photoshop” we “Illustrator” ýaly esasy surat redaktirleme programmalary hemmesini mugt göçürip alyp bilersiňiz. Öňdebaryjy aýratynlyklary gözleýän bolsaňyz, olary almak üçin azajyk pul sarp etmeli bolmagyňyz mümkin.

Suratlary onlaýn paýlaşmak isleseňiz, iň oňat zatlaryň biri “Lightroom” redaktirleme we optimizasiýa guralyny ulanmakdyr. “Lightroom” redaktirlemesi, esasan, “Photoshop” -a meňzeş onlaýn programma bolup, kompýuteriňiziň rahatlygyndan şekilleri döretmäge, redaktirlemäge we dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Photoshop, beýleki onlaýn programmalaryň köpüsi ýaly, Lightroom CC we Lightroom L5 ýaly köp dürli mugt Lightroom redaktorlary bar. Bu ikisiniň arasyndaky iň uly tapawut, L5 wersiýasynyň käbir ösen aýratynlyklara eýe bolmagy we CC wersiýasynyň has esasy bolmagydyr. Bularyň ikisini-de esasy suratlary gaýtadan işlemek üçin ulanyp boljakdygyna garamazdan, CC wersiýasy suratlaryny dostlary, maşgalasy we müşderileri bilen onlaýn paýlaşmak isleýän adamlar üçin has gowy bolýar.

© Copyright 2021 tmbestphotoeditors.online - All Rights Reserved