Türkmenistanda kolla mak ýasaýjy

Luminar 4

Barlanyldy

Desktop$67/mo

Canva

Barlanyldy

Desktop, Mobile, FreeFREE

Pixlr

Barlanyldy

Free, Free trial, OnlineFREE

Fotor

Barlanyldy

Free trial, Online, DesktopFREE

PicMonkey

Barlanyldy

Free trial, Online, Mobile$7.99/mo

Snappa

Barlanyldy

Free, OnlineFREE

Ashampoo

Barlanyldy

Desktop$29,99/mo

CyberLink

Barlanyldy

Free, DesktopFREE

inPixio

Barlanyldy

Desktop$60

WidsMob

Barlanyldy

Desktop, Free trialFREE

Adobe Photoshop

Barlanyldy

Desktop, Mobile$9.99/mo

Näme üçin kolla mak öndürijisi döredijiligiňizi çykarmaga kömek edip biler?

Maşgala bolup bilelikde edip boljak gyzykly we ýönekeý senetleri gözleýän bolsaňyz, näme üçin kolla mak ýasaýjyny synap görmeli däl? Kolla mak ýasaýjy, halaýan suratlaryňyzy ýygnap, manyly sungat eserlerine öwrüp boljak surat gurnaýjysyny ulanmak ýönekeý we aňsat. Onlaýnda kolla mak öndürijisi, öýde eýýäm bar bolan surat gurnaýjysy ýaly ulanmak aňsat we gaty arzan!

Çep nawigasiýa panelinde “Kollaage” öndürijisini açyň we başlamak üçin mugt kolla design dizaýnyny ýa-da şablonyny tapyň. Gerek bolsa, hemişe kolla cells öýjüklerini redaktirläp ýa-da goşup bilersiňiz. Kolla mak öndürijiňizi onlaýn tapanyňyzda, 'Dörediň' düwmesine basyň we ekrandaky görkezmelere eýeriň. Ondan soň suratlaryňyzy redaktirläp başlap bilersiňiz we üýtgeşmeler kompýuteriňize ýazdyrylar. Indiki kompýuteriň ekranyny açanyňyzda üýtgeşmeleriňizi hakyky wagtda görersiňiz.

Bu, buýsanjak owadan kollaageslary ýasamagyň başga bir usulydyr. Iň gowy görýän kolla. Öndürijiňiz bar bolsa, sazlamalaryny öz döredijilik islegleriňize görä üýtgedip bilersiňiz. Maksatlaryňyza has gowy hyzmat eder öýdýänleriňizi alýançaňyz, dürli şablonlar bilen oýnap bilersiňiz. Käbir adamlar kolla mak öndüriji şablonlaryny ulanmagy makul bilýärler, käbirleri surat redaktirleme programma üpjünçiligini ulanyp öz kolla .laryny ýasamagy makul bilýärler. Şablonlary ýa-da suratlary ulanyp, kolla made ýasaňyz, döredijiligiňiziň çägi ýok. Mattershli zat, işlemek üçin gowy suratlaryňyzyň bolmagydyr.

Kolla mak öndürijileriniň bu görnüşleriniň ýene bir ajaýyp aýratynlygy, mugt synag mümkinçilikleri bilen gelmegi. Bu mugt synag näme üçin möhüm? Şablony göçürip alanyňyzdan soň, gözleýän zadyňyz üçin peýdasyzdygyny bilmek üçin nähili tolgunjakdygyňyzy göz öňüne getiriň. Mugt synag bilen, kolla mak öndürijisiniň hakykatdanam satyn almazdan ozal garaşýan zatlaryňyzy kanagatlandyryp biljekdigine göz ýetirersiňiz. Kolla mak öndüriji web sahypalarynyň iň gowy zady, müşderilerine mugt synag hödürlemekdir.

Professional foto kollaage dizaýnerleri tarapyndan döredilen çeper eseri isleseňiz, näme üçin ony özüňiz synap görmersiňiz? Islegleriňizi kanagatlandyrjakdygyna göz ýetirýän ýüzlerçe şablonlary we surat kollaageslaryny onlaýn göçürip alyp bilersiňiz. Indi gymmat studiýa tölegleri barada alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi olar indi onlaýn ýagdaýda mugt elýeterlidir. Öz sungat eseriňizi döretmek üçin skaner we göçüriji ulanyp bilersiňiz. Muny etmek üçin professional suratkeş bolmak hökman däl.

“Instagram” kollaage öndüriji web sahypalarynyň beýle meşhur bolmagynyň ýene bir uly sebäbini bilmek isleýärsiňizmi? Dogrusy, sebäpleriniň biri, Instagram ulanyjylarynyň köp sanly yzarlaýjysy bilen baglanyşykly. Indi diňe Instagram hasabyňyzda suratlar goýmagyň ýerine, dünýädäki adamlar tarapyndan ýazylan täsin we gyzykly hekaýalary hem ýerleşdirip bilersiňiz. Olaryň käbiri tekste terjime edilip, ajaýyp sungat eserlerine öwrülýär. Diýmek, Russiýa Angliýadan ýa-da Japanaponiýadan bolsaňyz, islendik adam Instagram ýaly foto kollaages web sahypalary arkaly aňsatlyk bilen pul gazanyp biler.

Aslynda, onlaýn suratlary ýerleşdirýänleriň köpüsi, gülkünç ýa-da göze ýakymly ýazgylary ýa-da stikerleri paýlaşmagy saýlaýarlar. Iň meşhur surat kollaageslarynyň birinde sözlügiň üstünden aýlanýan adamlaryň şekilleri ulanylýar. Bu stikerler üçin ulanylýan şriftler gyzykly we üýtgeşikdir. Diýmek, iki sany stiker hiç haçan birmeňzeş görünmez.

Mundan başga-da, “Instagram” -dan beýleki onlaýn surat redaktirleme web sahypalary hem meşhur boldy. Olaryň köpüsi diňe surata düşmek bilen çäklenmeýär. Olaryň käbiri ulanyjylaryna özboluşly düzülişi döretmäge mümkinçilik berýär. Mysal üçin, ulanyjylaryna pişikleriň suratlaryny ýüklemäge we olardan kolla create döretmäge mümkinçilik berýän “däli pişik kolla mak öndürijisi” web sahypasy bar. Döredijilik tarapyňyzy görkezmegiň ýoluny gözleýän bolsaňyz, bu onlaýn surat redaktirleme sahypalaryna göz aýlaň.

© Copyright 2021 tmbestphotoeditors.online - All Rights Reserved