Türkmenistanda surat redaktory

Luminar 4

Barlanyldy

Desktop$67/mo

Canva

Barlanyldy

Desktop, Mobile, FreeFREE

Pixlr

Barlanyldy

Free, Free trial, OnlineFREE

Fotor

Barlanyldy

Free trial, Online, DesktopFREE

PicMonkey

Barlanyldy

Free trial, Online, Mobile$7.99/mo

Snappa

Barlanyldy

Free, OnlineFREE

Ashampoo

Barlanyldy

Desktop$29,99/mo

CyberLink

Barlanyldy

Free, DesktopFREE

inPixio

Barlanyldy

Desktop$60

WidsMob

Barlanyldy

Desktop, Free trialFREE

Adobe Photoshop

Barlanyldy

Desktop, Mobile$9.99/mo

Esasy surat redaktory has gowy surata düşmäge nädip kömek edip biler

Suratçy ýa-da grafiki dizaýner bolsaňyz we suratlaryňyzy onlaýn redaktirlemeli bolsaňyz, bu barada nädip pikir edýärsiňiz? Näme edýändigiňizi bilmeseňiz, proses birneme çylşyrymly we gaty köp wagt talap edip biler. Surat redaktirlemesi, adaty surat-himiki ýa-da sanly suratlardan bolan sanly suratlary dolandyrmagyň usullaryny öz içine alýar. Onlaýn programma üpjünçiligi köp, ýöne hemmesi deň döredilenok we köpüsi çäkli mümkinçilikleri hödürleýär.

Iň meşhur onlaýn surat redaktirleme programmasy bolan Photoshop-dan peýdalanýan suratçylaryň köpüsi, surata düşürilýänçä degmez. Photoshop güýçli, ýöne çylşyrymly we iň gowy netijeleri gazanmak üçin suratçylar näme edýändiklerini bilmelidirler. Täze başlanlar bilen umumy ýalňyşlyk, işde Photoshop öwrenmäge synanyşmak. Bu gowy pikir däl: Photoshop ýaly bir programma üpjünçiligini özleşdirmek tälim talap edýär we suratçylaryň köpüsi ony her gün ulanýarlar. Onlaýn surat redaktory okuw hödürlemeýän bolsa, habarlaşmak üçin aragatnaşyk maglumatlaryny ulanyň.

Mugt surat programmasyny başga bir redaktirleýän “Lightroom” Photoshop-a meňzeýär. Adaty gurallary we aýratynlyklary ulanyp, şekillere azajyk üýtgeşiklik girizip, gurallar panelini ulanyp aýratyn effektler goşup bilersiňiz. Käbir ýagtylyk ulanyjylary suratlaryny pes ýagtylykda düşürmegi makul bilýärler, sebäbi goşmaça yşyk has ýakymly äheň döredýär. Beýlekiler obýektiwiň ýoýulmagyny düzetmek üçin çyra ulanýarlar. Bu programmada suratlary redaktirlemegiň sebäbi näme bolsa-da, adaty gurallary we aýratynlyklary ulanyp, daşky görnüşiňizi üýtgedip, reňkini sazlap, suratlary ýitileşdirip we başgalary üýtgedip bilersiňiz.

Daş-töweregindäki iň oňat surat redaktorlaryndan biri, “Kodak EasyShare Pro 3.5” bolup, ulanmak üçin gysga we gezelenç etmek aňsat. Dürli funksiýalary hödürleýär we öwrenmek ýönekeý, ýöne güýçli. Suratçylaryň köpüsi, “Kodak EasyShare Pro” -nyň suratlara gyzyl göz dikmekden başga-da köp zat etmäge mümkinçilik berýändigini görýärler. Olara ýönekeý arassalamakdan başga-da, suratlary arassalamak, ösen süzgüçler we döredijilik gözlegleri goşmak bilen goşmaça mümkinçilikler berýär.

Professional suratçylaryň köpüsi, has meşhur sosial media saýtlary hakda eşiden bolsa gerek. “Facebook”, “LinkedIn” we “Twitter” diňe bir hünärmenler tarapyndan däl, eýsem höwesjeňler we täze başlanlar tarapyndan hem ulanylýar. Mesele, bu sosial media saýtlarynyň şeýle meşhur bolmagy, ähli aýratynlyklaryna laýyk gelýän ýokary hilli surat redaktirleme programmasyny tapmagy kynlaşdyrýar. Şonuň üçin içerki sosial media integrasiýasy bolan surat redaktorlaryny gözlemek möhümdir. Şeýlelik bilen, dostlaryňyz bilen suratlary paýlaşyp bilersiňiz, dostlaryňyz tarapyndan goýlan suratlara teswir ýazyp bilersiňiz we täze platformalary ýa-da kodlary öwrenmän dostlaryňyza we maşgalaňyza baglanyşyk iberip bilersiňiz.

Sosial ulgam sahypalary bilen utgaşmakdan başga-da, iň gowy surat redaktirleme programmalary ýitirilen, zeper ýeten ýa-da öçürilen suratlary dikeltmek meselesinde berk mümkinçiliklere eýe. Iň gowusy, suratçylara programma üpjünçiligini ulanyp, suratlarynyň gaty göçürmelerini almaga mümkinçilik berýär. Suratçylaryň köpüsi ätiýaçlyk nusgalaryny ýasamagy gowy görýärler, sebäbi redaktirleme döwründe ýalňyşlyk goýberseler, näzik sanly suratlarynyň zaýalanmagyndan gorkmaly däl. Bir suratda näsazlyk bar bolsa, ikinji surata düşürip biljekdigiňizi bilmek teselli berýär.

Netijede, iň oňat surat redaktorlary bu ajaýyp aýratynlyklaryň hemmesini amatly bahadan hödürlär. Bu ugurdaky hünärmenleriň köpüsi ýokary derejeli programma üpjünçiligi üçin ýüzlerçe dollar töleýärler. Býudjet boýunça höwesjeňler we suratçylar üçin höwesjeň suratkeşiň isleýän zatlarynyň hemmesini amaly bahadan hödürleýän programma tapmak kyn.

Fotosuratyňyz bilen işleýän elýeterli surat redaktoryny gözleýän bolsaňyz, Photoshop Express we Aperture-iň mugt onlaýn wersiýalaryna göz aýlamaly. Bu programmalaryň iki wersiýasy 2007-nji ýylda çykdy we şondan bäri internetden mugt göçürip alyp bolýar. Bu mugt surat redaktorlarynyň köp täsirli funksiýasy we tölegli wersiýalarynda tapyp bolmajak käbir aýratynlyklary bar. Suratlaryňyzy giňişleýin üýtgetmäge mümkinçilik berýän redaktory göz öňünde tutýan bolsaňyz, mugt Photoshop we apertura demo göçürip almalaryny hökman barlamaly.

© Copyright 2021 tmbestphotoeditors.online - All Rights Reserved